ORT
  • est
  • rus

Eksamid, tasemetööd

Riigieksamite, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained,
vormid ja ajad 2016/2017. õppeaastal.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada riigieksamid eesti keeles, matemaatikas ja võõrkeeles.
Lisaks sellele tuleb sooritada koolieksam ning õpilasuurimus või praktiline töö.
Need, kel eesti keel esimene keel pole võivad gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud juhtudel sooritada
eesti keele eksami ka teise keelena.


Riigieksamite vormid ja ajad


 1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. aprill 2017. a;
 2) eesti keel teise keelena (suuline) – 26.–28. aprill 2017. a;
 3) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2017. a;
 4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 3.–5. mai, 8.–9. mai 2017. a;
 5) matemaatika (kirjalik) – 12. mai 2017. a;
 


Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 29. mai 2017. a;
 2) eesti keel teise keelena (suuline) – 29.–31. mai 2017. a;
 3) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;
 4) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,
      ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;

 5) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.


Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 (1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
       1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 10. mai 2017. a;
       2) matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a.

 (2) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
      1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 3. mai 2017. a;
      2) matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017. a;
      3) ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus,
           muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, vene keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2017. a.

www.riigiteataja.ee/akt/127052016015