ORT
  • est
  • rus

Huviringide õppetasu

Tallinna Haridusamet
 
KÄSKKIRI
 
 
Tallinn 25.09.2013 nr HA-4/54
 
 
Tallinna Juudi Kooli õppekavaväliste
huviringide õppetasu kehtestamine
 
 
 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 4,  Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3  p 2 ja Tallinna Haridusameti põhimääruse § 8 lg 2 p 2  alusel
 
 
     
1. Kehtestada alates 1. oktoobrist 2013 Tallinna Juudi Kooli huviringide õppetasud alljärgnevalt:
Jrk
nr
Teenus Ühik Hindkäibemaksuta
Käibemaksu määr
%
Lõpphind
1.1. Eelkool 12 tundi nädalas Kuu 42,00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 42,00
1.2. Inglise keel 2 tundi nädalas Kuu 12,00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 12,00
2. Tunnistada kehtetuks 1. oktoobrist 2013 Tallinna Haridusameti juhataja 4. oktoobri 2012 käskkiri nr HA-4/52.
3. Üldosakonnal teha käskkiri teatavaks Tallinna Juudi Koolile.
4. Hind avalikustada Tallinna linna veebilehel teenuste andmekogus.
5. Käskkirja on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Pajula
Juhataja