ORT
  • est
  • rus
Toitlustamise info
26.11.2020

Kooli töökorraldus alates 30. novembrist 2020

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lg 3 ja § 45 lg 2 alusel, Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282, ning tulenevalt direktori ülesandest anda kooli tegevuse korraldamiseks käskkirju ning COVID-19 haiguse koolis tuvastamise, selle leviku tõkestamisega ja tulenevalt Terviseameti 23.11.2020. korralduse nr 1.1-15/20/11 juhistest :
 
1.         Perioodil 30. novembrist 2020.a. kuni 10. jaanuarini 2021.a. rakendatakse  Tallinna Juudi Koolis osalist distantsõpet 10. kuni 12. klassi õpilastele, 1.- 9. klassi õpilastel õppetöö toimub tavapäraselt koolihoones.
2.         Õppekavavälised  tegevused lükatakse edasi.
3.         Õpetajad korraldavad õppematerjalide ettevalmistamine ja õppeülesannete andmine e-kooli  
            kaudu
4.         Klassijuhatajad edastavad lapsevanematele info distantsõppe korraldamise kohta e-koolis.
5.         Õpetajad ja kooli töötajad jagavad infot e-maili teel, lastevanematega suhtlemine toimub
            e-koolis.
6.         Vajaduse korral õpilastel on võimalik  laenata koju tahvelarvutid.
7.         Kolmandad isikud, sh õpilaste vanemad, vanavanemad, õed-vennad, kooli vilistlased, üldjuhul koolimajja ei sisene. Lastevanemad võivad võtta koju laste isiklikke asju. Kooli sissepääs ainult maskides!
8.         Majandusjuhataja korraldab koristajate tööd.  Kristustöid tehakse    diferentseerimisvahendite abiga. Koolitöötajaid varustatakse maskidega. Koolis on käte ja pindade pesuks ning
            desinfitseerimiseks tagatud selleks vajalikud vahendid. Kooliruume tuulutatakse regulaarselt.
9.       Õpilaste vanemad teavitavad ja nõustavad õpilasi asjakohaste tervisekaitse nõuete täitmise osas. Haigusnähtudega õpilane kooli ei tule. Terviseameti juhiste kohaselt tuleb haigussümptomite korral helistada perearstile. Perearsti pädevuses on otsustada õpilase haigestumise ja tervenemise üle. Vanemad teavitavad perearsti konsultatsiooni tulemusest koheselt õpilase klassijuhatajat.
10.       Toidupakkide väljastamine  distantsõppel õpilastele toimub kolmapäeviti alates 02.12.2020, registreerimine toimub e-kooli kaudu või Tallinna Juudi Kooli koduleheküljel.
11.       Täna kehtiva stsenaariumi korral toimuvad kooli juures õpilaste eelkooli- ja pikapäevarühma  
            huviringid.
12.       Käskkiri tehakse teatavaks kooli personalile.
 

Igor Lirisman
Direktor

Kooli töökorraldus alates 30. novembrist 2020