ORT
  • est
  • rus

Eksamid, tasemetööd

EKSAMIPERIOODID, PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMITE ÕPPEAINED, TASEMETÖÖDE ÕPPEAINED 2015.-2016. õ.a.

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2015/2016. Õppeaastal   https://www.riigiteataja.ee/akt/105062015012

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
 (1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 11. mai 2016. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2016. a.
 (2) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 10. mai 2016. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 12. mai 2016. a;
 3) ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, vene keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2016. a.