ORT
  • est
  • rus

Tunnijaotuskava

Tunnijaotuskava2015-2016 Tunnijaotusplaan põhikoolis õppeaineti ja klassiti
  1.kl 2.kl 3.kl I 4.kl 5.kl 6.kl II 7.kl 8.kl 9.kl III Kokku
Vene keel 6 6 7 19 5 3 3 11 2 2 2 6 36
Kirjandus - - - - - 2 2 4 2 2 2 6 10
Eesti keel 2 2 2 6 4 4 4 12 4 4 4 12 30
A- võõrkeel   1 2 3 3 3 3 9 3 3 3 9 21
Matemaatika 3 3 4 10 4 4 5 13 5 4 4 13 36
Loodusõpetus 1 1 1 3 2 2 3 7 2     2 12
Geograafia       -       - 1 2 2 5 5
Bioloogia       -       - 1 2 2 5 5
Keemia       -       -   2 2 4 4
Füüsika       -       -   2 2 4 4
Ajalugu       -   1 2 3 2 2 2 6 9
Inimeseõpetus   1 1 2   1 1 2 2     2 6
Ühiskonnaõpetus       -     1 1     2 2 3
Muusika 2 2 2 6 2 1 1 4 1 1 1 3 13
Kunst 2 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 10
Tööõpetus,käsitöö ja kodundus, tehnoloogia 1 1 1 3 1 2 2 5 2 2 1 5 13
Kehaline kasvatus 2 2 2 8 2 2 2 8 2 2 2 6 22
Valikained:                          
Karjääriõpetus                     1 1  
arvutiõpetus           1 1   1 1 1 5  
Kokku 19 20 23 62 24 27 31 82 31 32 34 97 241
Lubatud maksimaalne koormus 20 23 25 68 25 28 30 83 30 32 32 94 245
 
heebrea keel,
 
2
 
2
 
2
 
6
 
2
 
2
 
2
 
6
 
2
 
2
 
 
 
4
juudi tavad
loovtöö
1 1 1 3 1 1 1 3 1
1
1   2
juudi ajalugu           1 1 2 1 1 1 9
Juudi kirjandus         1 1
 
 
 
   
 
 
 
1
 
 
 
 
Juudi ainet 1.kl 2.kl 3.kl I 4.kl 5.kl 6.kl II 7.kl 8.kl 9.kl III
 














Tunnijaotusplaan gümnaasiumis 2015-2016
 
 
 
10.
2015/
2016
11.
2015/
2016
12.
2015/
2016
 
KOHUSTUSLIKUD ÕPPEAINED
 
       
vene keel 2 2 2 6
kirjandus 1 2 1 4
eesti keel 3 3 3 9
eesti kirjandus     1 1
inglise keel 2 2 1 5
matemaatika 5
 
5
 
4
 
14
 
Geograafia (loodusgeograafia) 2  
 
  2
Geograafia (loodusgeograafia)   1   1
bioloogia 2 2   4
keemia 2 1   3
füüsika 2 2 1 5
Ajalugu
Eesti ajalugu
1
2
1 2 6
inimeseõpetus   1   1
ühiskonnaõpetus   2   2
muusika 1 2   3
kunst   1 2 2
kehaline kasvatus 2 2 1 5
 
VALIKAINED
       
Maailmakirjandus antiikajast 18. sajandini
 
 
 
 
1
 
 
    1
 
 
Tänapäeva vene kirjandus 
 
1     1
Elementide keemia   1   1
eesti keel 1 1 1 3
inglise keel 2 2 3 7
VeebiDisain   1   1
majandus-ja ettevõtlusõpe   2   2
Riigikaitse,
Praktiline õpe välilaagris
2     2
juudi ajalugu 1 1   2
juudi kirjandus 1 1   2
psühholoogia 1   1 2
uurimistöö koostamine 1     1
Uurimistöö alused" 1     1
3D- modelleerimine     1 1
Loogika
         „
1     1
Planimeetria Kolmnurkade ja ringide geomeetria   1   1